Say about : การท่องเที่ยว

ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน

ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "คึกคัก" เพื่อรอรับกระแสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์แอร์ไลน์

คมนาคมผุดโปรเจกต์รองรับ AEC เพียงชู “รถไฟความเร็วสูง”เชื่อมอาเซียนเป็นหนึ่ง

ประเทศไทย อยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ดีเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอาเซียน ทั้งฮับทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม-ขนส่ง การศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นฮับในทุกๆ ด้านก็ว่าได้ แต่หากเราไม่มีระบบโครงข่ายการคมนาคม-ขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าด้วยกัน

วิชาชีพท่องเที่ยว กับ AEC

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการตามพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจสาขาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนปี 55 : สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า 2,500 ล้านบาท

ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเยียวยารักษา และเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

ถกเกณฑ์คุมต่างชาติ ผุดโรงแรมหลังAEC

นายสัมพันธ์ แปูนพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงการวางเงื่อนไขการลงทุนของผู้ประกอบการโรงแรมข้ามชาติ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในสายลมแห่งประชาคมอาเซียน

ณ จุดเปลี่ยนผ่านสาคัญที่คนไทยและเพื่อนร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศกาลังเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2558 น่าคิดว่า จุดเปลี่ยนผ่านนี้จะเป็น 'โอกาส' หรือเป็น 'วิกฤติ' ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย


Powered by WordPress | Designed by: theme for wordpress | Thanks to WordPress4Themes.com, Körkortsteori and