ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag : พยาบาล

เปิดเสรี สาธารณสุข เป็นอย่างไร?

เชื่อว่าหลายท่านคงทราบแล้วถึงเป้าหมายของไทยในการประกาศตัวเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ แต่ยังกังวลว่าแพทย์ไทยของเราจะไหลออกไปทำงานนอกประเทศ ก่อนที่เราจะได้เป็นเมดิคัล ฮับ หรือเปล่า

วิชัย ทองแตง ชงโรดแมพ ชิงฮับ Health Care เอเชีย

วิชัย ทองแตง รองประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า นับถอยหลังสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC (AEC : ASEAN Economic Community) มองภาพความพร้อมธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเมืองไทย ที่จะรับมือกับกองทุนต่างชาติ

จะเป็น ASEAN Medical Hub ได้ไทยต้องเข้าใจวิถีอิสลาม

หลายๆ ครั้ง เรามักจะได้รับฟังเหตุผลของการรวมตัวสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อตลาดขนาดใหญ่ ประชากรรวมกันกว่า 601 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC ให้ได้เต็มที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนใจศึกษาวัฒนธรรมอิสลามและนโยบายโลกมุสลิมให้มากยิ่งขึ้นครับ หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า

อาชีพหมอฟัน, พยาบาล จะมีต่างชาติมาทำงานในไทยมากขึ้น เมื่อเปิด AEC

เผยกลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร ไม่พร้อมเปิด AEC เหตุไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์จากการเปิดเสรี และหวั่นถูกพยาบาล ทันตแพทย์ต่างชาติเข้ามาแย่งงานทำ นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพที่ทำงานได้ในประเทศ AEC (MRA)

การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขาบริการ เป็นพัฒนาการล่าสุดของความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียน โดย MRA หมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอานาจในประเทศตน


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale