ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน (แนะนำ)

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. >>อ่านต่อที่นี่<<

แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการ คาดการณ์SMEsที่มีแนวโน้มดีในปี 2556  ได้แก่ 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ ป้อนผู้สั่งจองในประเทศจากนโยบายรถคันแรก และตลาดในต่างประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัว >>อ่านต่อที่นี่<<

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • การเมืองมีเสถียรภาพ • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ • >>อ่านต่อที่นี่<<

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง >>อ่านต่อที่นี่<<

Tag : logistics

10 ปัจจัยสู่ความสําเร็จการค้า-ลงทุนในอาเซียน (1)

เพื่อต้อนรับปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ผมขอใช้โอกาสนี้สรุป 10 ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการทําการค้าการลงทุนในอาเซียนมาให้คุณๆ ผู้อ่านได้พิจารณาครับ เพราะเชื่อว่าปี

AEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ 2

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวในงานสัมมนา "AEC: จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ว่า หลังสงครามเย็นสิ้นสุด 1989 เกิดจดเปลี่ยนไปทั่วโลก เพราะปัญหาเรื่องความมั่นคงจบไปแล้ว และการแข่งขันการค้าแบบจริงจังได้เริ่มขึ้น รัฐบาลไทยโดยคุณอานันท์

ไทยดึงสวีเดนร่วมลงทุนโลจิสติกส์-พลังงาน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าหารือกับนายเฟรดริก ไรน์เฟลด์ท นายกรัฐมนตรีสวีเดน และร่วมพิธี ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์อาเซียน

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศสมาชิกอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ รวมถึงแรงงานมีฝีมือ ทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วน

เอกชนชี้ไทยไร้ขีดความสามารถหวั่นเสียเปรียบเปิดเสรีบริการอาเซียน

ธุรกิจโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานแรงงาน อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ทาหน้าที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและขยายฐานการส่งออกได้มากขึ้น

สารพัดปัญหารุมเร้าขนส่งทางน้ำ เอกชนจี้รัฐเร่งพัฒนารองรับ AEC

ในช่วงที่กระทรวงคมนาคมกำลังจะนำเสนอโครงการพ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน ก็จะเสนอครม.ได้ ซึ่งหากพิจารณาโครงการต่างๆ ที่อยู่ในพ.ร.บ.เงินกู้แล้ว


Powered by ออกแบบเว็บไซต์.net | Designed by: theme for wordpress | Thanks to Tim McGraw Tour, Körkortsteori and Wicked Fort Lauderdale